Music Divine

Music Divine

Eurovision Songcontest

Als we de televisieomroepen en muziekbonzen die alleen maar aan het geld denken hun gang laten gaan, is er straks totaal geen Eurovisie Songfestival meer, maar een zangwedstrijd tussen reeds beroemde zangers en zangeressen, en ik vrees dat op dit moment alleen Adèle zou winnen ... Laten we onze rechten opeisen en er weer het geliefde Europese evenement van maken zoals het vroeger was, met eerlijke nationale voorrondes, waarbij zowel bekend als onbekend talent op zang- en songwriter gebied een eerlijke kans krijgt.

If we leave it up to the broadcasting and music record companies who think only of money, in the end there will be no Eurovision Song Contest, but a contest between national famous singers, and at this moment Adele would outrank everybody by far ...
Let the people claim their rights back and let's organize this event like it used to be, with honest national selections and with the opportunity for unknown talent as well as famous singers and songwriters to perform their best.

Social Media

EurovisionPosted by Yvonne Liew-On Sat, January 07, 2017 19:22:00
Kijk voor een filmpje met DECI MUSIC en mij (opgenomen in de Jeruzalemkerk te Amsterdam-West) op :

Https://www.facebook.com/musicdivine.eu


Ook op Instagram, YouTube en Pinterest hou ik het publiek op de hoogte!

Greetz,
xYvonne

  • Comments(0)//yvonne.musicdivine.eu/#post4

Eurovision - a different vision

EurovisionPosted by Margareth Mon, January 02, 2017 16:25:34

Eurovisie Song Festival : mag het volk ook weer meedoen s.v.p.?

Mijn naam is Yvonne Liew-On, ik ben een Nederlandse liedjesschrijver (Music Divine), en ik start hiermee een campagne tegen de regels van het Eurovisie Song Festival.

Allereerst ben ik het niet eens met de vrijheid die deelnemende televisie-omroepen krijgen om deelnemers te kiezen : volgens de ESC regels heeft elke Deelnemende Televisie-omroep het recht om zelf de format van hun deelname te bepalen, hetgeen betekent dat in sommige gevallen (zoals in Nederland, waar ik vandaan kom) de deelname intern wordt bepaald, in sommige andere landen worden de artiest of het lied door de televisie-omroep bepaald en beslist het publiek in dat land uiteindelijk wie het mag gaan uitvoeren. In de meeste gevallen worden zowel het lied als de artiesten gekozen tijdens een nationale selectie, waar de kijkers en/of een jury mogen beslissen wie er naar het ESF gaat.

In Nederland hadden we eerst zo’n nationale selectieprocedure, die ongeveer vijf jaar geleden eindigde, toen er plotseling alleen nog maar beroemde Nederlandse zangers mochten deelnemen aan het ESF. En andere deelnemende landen beginnen dit ook vaker intern te regelen. Hetgeen betekent dat onbekende liedjesschrijvers of zangers/zangeressen niet langer de kans krijgen om hun talenten te laten zien. Alleen mensen die al bekend zijn in muziekwonderland krijgen een kans om deel te nemen. Dus als Engeland dit jaar Adele zou sturen, zou iedereen bij voorbaat verliezen ... Hebben landen het vertrouwen in hun eigen nationale talenten verloren?

Bovendien, als Deelnemende Televisie-Omroepen alleen nog maar hun reeds beroemde zangers naar het ESF sturen, dan verwordt het ESF tot een gratis advertentie platform en strategisch marketingmiddel voor platenmaatschappijen, waar ze hun bekende zangers kunnen promoten, en nog meer roem, (inter)nationale optredens, tv-commercials, tv-royalties en simpelweg meer macht kunnen verwerven. Hetgeen financieel gezien weliswaar een slimme zet is, maar zouden televisie-omroepen eigenlijk niet onafhankelijk moeten zijn van de kuren en voorkeuren van platenmaatschappijen? Dus hou alstjeblieft op met het beschuldigen van Oost-Europese landen van corruptie, en begin te kijken naar jezelf hier in het westen!

Ook worden mensen hun dromen hierdoor vertrapt. Al zoveel jaren droom ik (en vele anderen, daar ben ik van overtuigd!) van deelname aan het Eurovisie Song Festival met een van mijn liedjes. Dit jaar zou ik heel graag met mijn lied ‘Broken’ willen deelnemen, prachtig uitgevoerd door DECI MUSIC, in mijn optiek een van de beste zangeressen die ik ooit heb gehoord! Maar tegenwoordig sturen platenmaatschappijen zangers alsof het om een zangtest zou gaan, in plaats van een zangwedstrijd, ‘goed voor de ervaring, goed voor de winst en goed voor de publiciteit’. Het is belachelijk! Mensen zoals ik, die er al hun hele leven van dromen om deel te nemen, worden opzij geschoven, omdat een of andere platenmaatschappij met connecties binnen de Deelnemende Televisieomroep (een van hun) gecontracteerde zangers wil promoten, die dat nooit echt als een grote droom koesterden.

En tot slot : als je een Europese wedstrijd organiseert, waarbij zangers en liedjesschrijvers het land van de Deelnemende Omroep vertegenwoordigen, zou het dan niet zo moeten zijn dat de gewone burgers van dat land ook een kans zouden moeten krijgen om deel te nemen aan die wedstrijd? Laat het volk niet alleen stemmen! Geef het volk ook een kans om hun eigen land te vertegenwoordigen! Een hoop mensen verliezen hun interesse in het Eurovisie Song Festival om deze reden, en vele andere. Misschien zou het voortaan het ‘Europese Televisieomroepen & platenlabels Festival’ genoemd moeten worden?

Hierbij verklaar ik dat het Europese Song Festival begint te verworden tot een Europees Handjeklap Festival, en ik roep de volkeren van alle deelnemende en sympathiserende landen op om te stemmen voor gelijkheid, vrijheid en broederschap, een leus die mede-organisator Frankrijk nou juist zo hoog in het vaandel draagt. En laat alle deelnemende landen de nationale selectie herinvoeren, waarbij het publiek en een jury mogen stemmen.

Om mijn campagne kracht bij te zetten, zal ik mijn zelfgeschreven lied ‘BROKEN’ op Facebook lanceren: www.facebook.com/musicdivine.eu waar iedereen mij en DECI MUSIC dit lied kan zien uitvoeren in de Jeruzalem Kerk te Amsterdam-West (Nederland), gefilmd door de dominee zelf (de goede man rolde zelfs helemaal over de grond om een paar goede opnames van ons te kunnen maken). En als je vindt dat ons optreden goed genoeg is voor het Eurovisie Song Festival 2017, of als je deze campagne gewoon een warm hart toedraagt, geef ons dan een ‘LIKE’ op Facebook. Want om eenmaal verloren rechten terug te winnen, heb je een behoorlijke dosis moed en doorzettingsvermogen nodig, en heel veel steun. Help ons alstjeblieft om dit standpunt te bekrachtigen en stem op ons!


Heel veel dank en God bless you!

-------------------------------------------------------------------------------------
Eurovision : Song Contest or Con Songtest?

My name is Yvonne Liew-On, I am a Dutch songwriter (Music Divine), and I am starting a campaign against the rules of the Eurovision Song Contest.

First of all I disagree with the way the entries are picked : according to the ESC rules each Participating Broadcaster has a right to choose their entry in the format they choose, which means that in some cases (as in the Netherlands, where I come from) the entries are picked internally, in some other countries the artist or the song are picked by the broadcaster while the public in that country decides on the eventual representative. In the majority of the cases, both the song and the performers are picked for a show called a national selection, where the decision is up to the viewers and/or a jury.

In the Netherlands we used to have a national selection, which ended about five years ago, when suddenly only famous Dutch singers were allowed to enter the ESC. And other participating countries are starting to act the same way. This means that unknown songwriting or singing talents are no longer given a chance to show their skills. Only people that have already made it in showbusiness, get a chance to participate. So at this moment, if England would send Adele, everybody else would lose ... Have countries lost their faith in their own national talents?

Furthermore, if Participating Broadcasters send only national famous singers, then the ESC becomes a free advertising platform and strategic marketing tool for record companies, where they can promote their lead singers, and gain more fame, more (inter)national performances, more tv-commercials, tv-royalties, and simply more power. Which is financially clever, but shouldn’t Broadcasting Companies be independent of the whim’s and preferences of Record Labels? So please stop blaming the Eastern European countries of corruption, and start looking at yourselves here in the west!

Also people’s dreams are destroyed. For so many years I (and many others, I’m sure!) have this great dream to participate at the Eurovision Song Contest with one of my songs. This year I would like to participate with my ballad ‘Broken’, performed beautifully by DECI MUSIC, in my opinion one of the best singers I have ever heard! But nowadays the Record Labels are sending singers as if it were a songtest, instead of a contest, ‘good for the experience, good for the money and good for the publicity’. It’s ridiculous. People like me, who have been dreaming their whole life to participate, are pushed aside, because some record label with connections inside the Participating Broadcaster wants to promote some contracted singer(s) who never cared that much about the ESC.

And last but not least: if you organize a European Contest, where singers and songwriters represent the country of the Participating Broadcaster, shouldn’t the people of that country be given a chance to participate in that contest? Don’t just let the public vote! Give the people a chance to represent their country! A lot of people are losing interest in the Eurovision Song Contest because of this, and other reasons. Maybe they should start calling it the ‘European Broadcasters & Record Labels Contest’?

I hereby declare that the European Song Contest is starting to degrade into a European Con Songtest, and I call for the people of all participating and sympathizing nations to vote for equality, brotherhood and liberty, which participating founder France used to keep in highest esteem. And let all participating nations reintroduce the national selection, with public votes and a jury.

To emphasize my campaign, I will launch my song ‘BROKEN’ on Facebook : www.facebook.com/musicdivine.eu where everybody can see me and DECI performing this song at the Jeruzalem Church in Amsterdam-West (the Netherlands), recorded by the pastor himself (the good man even rolled all over the ground to make good shots of us). And if you think our performance suits the Eurovision Song Contest 2017, or if you just sympathize this campaign, please give us a ‘LIKE’ on Facebook. Because trying to regain one’s rights once lost, requires indurance and perseverance and lots and lots of support. Please help us make a statement and give us your vote!


Thank you and God bless you!  • Comments(0)//yvonne.musicdivine.eu/#post1